<fmt:message key='jsp.layout.header-default.alt'/>  
 

DSpace@UM >
Faculty of Computer Science and Information Technology >
Masters Dissertations: Library & Information Science >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1812/656

Title: Peranan pengetua dalam membangunkan pusat sumber sekolah : tumpuan kepada menengah Harian di Negeri Selangor
Authors: Siti Hadijah Bt. Alwi
Keywords: Pusat sumber sekolah
Selangor
Issue Date: 2002
Publisher: University of Malaya
Abstract: Desertasi ini yang bertajuk Peranan Pengetzta Dalam Membangunkan Pusat Sum ber Sekolah (Tumpuan Kepada Sekolah Menengah Harian Di Negeri Selangor) lebih menitikberatkan dan mengenalpasti mengenai peranan atau fungsi seseorang pengetua khususnya di sekolah-sekolah menengah harian di Negeri Selangor yang mempunyai pertalian langsung dalam membangunkan pusat sumber sekolah (PSS). Di sampingmya, wujud satu pertalian langsung di antara kadar atau kekerapan tindakan pengetua dengan maju-mundurnya sesebuah PSS. Kajian ini yang telah dijalankan ke atas 15 buah sekolah yang melibatkan seramai 15 orang pengetua yang menjadi responden dan 15 buah PSS di sekolah tersebut dikaji melalui kaedah senarai semak bagi menyokong apa yang telah diperolehi melalui kaedah temuramah dan soal selidik. Ini melibatkan 15 buah sekolah menengah yang telah dipersetujui bersama oleh pihak Pusat Sumber Negeri (PSPN) Selangor yang terdapat di daerah Hulu Selangor, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam, Kiang, Hulu Langat, Kuala Langat dan Gombak. Hasil kajian secara keseluruhan, dapat mengenalpasti peranan atau fungsi seseorang pengetua dalam membangunkan PSS mengikut perubahan semasa. Begitu juga ia dapat menggambarkan setakat mana seseorang pengetua itu sedar akan pengetahuan, kebolehan dan kemampuan untuk bertanggungjawab dalam membangunkan PSS. Sehubungan itu, perkara-perkara yang mempengaruhi keupayaan pengetua adalah berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan, sikap kesungguhan dan bijaksana dalam menentukan pembangunan PSS. Kajian menunjukkan peranan pengetua dalam membangunkan PSS adalah melibatkan perkara-perkara seperti membuat keputusan, memberi arahan, memimpin, menyelia, memantau, menyokong dan menjadi tempat merujuk. Bagi PSS yang cemerlang masih bergantung kepada penerusan tugas-tugas di atas. Melihat kepentingan kajian ini, ia mengkaji peranan pengetua dalam membangunkan PSS. Begitu juga diharapkan kajian ini dapat membantu Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya Bahagian Telcnologi Pendidikan (BTP) dalam mengkaji dan melihat pentingnya peranan pengetua dalam membangunkan PSS. Yang lebih bermakna ialah memberi kesedaran bahawa pengetua harus membangunkan PSS yang sebahagian besarnya akan memberi sumbangan kepada program dan aktiviti kurikulum dan akademik, seterusnya kepada prestasi sekolah.
Description: Dissertation (M.L.I.S.) -- Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, 2002.
URI: http://dspace.fsktm.um.edu.my/handle/1812/656
Appears in Collections:Masters Dissertations: Library & Information Science

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Peranan pengetua dalam membangunkan pusat sumber sekolah-2.pdfChapter 1 of 2174.52 kBAdobe PDFView/Open
Peranan pengetua dalam membangunkan pusat sumber sekolah-1.pdfAbstract, Table Contents & Chapter 1174.99 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightYour Tags:

 

  © Copyright 2008 DSpace Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaya . All Rights Reserved.
DSpace@UM is powered by MIT - Hawlett-Packard. More information and software credits. Feedback